nuvesti

nuvèsti, nùveda, nùvedė K, Rtr, , NdŽ, ; Q4,7, SD125, SD43,388, D.Pošk, Sut, N, Š 1. tr. padėti nueiti: Až rankų paėmė, nùvedė – atsilsėk dabar Aps. Tas senelis sako: – Muni nuvèskiat Vkš. ^ Aklas aklą ne kažkur tenuves LTR(Pn). Aklas aklą netoli tenuves – abu į duobę įkris LTR(Šl). | refl. tr.: Vienas paėmė už vienos parankės, kitas už kitos ir nusìvedė tą girtuoklį Bgs. 2. tr. pririšus vedant priversti nueiti: Nuvedu ir parvedu R206, 274. Diedas karves i nùveda, i ataveda Klt. Nuvèsč aš karves, ale telyčios nepavedu Klt. Nuvesk arklius į atkalnės, į ganyklą J. Reikia nuvèst arklys Drsk. Arklį gerai nuvèst: atsisėdai, nujojai, i viskas Snt. Tokis kumelukas pernykščias buvo, ir aš su vaikais nùvedu jį ganyt LKT236(Al). Arklį nu vieno pavogs, nuvès toliau į kitą kaimą, parduos Als. Aš tai šunį nùvedžiau ir pririšiau prie bulbų [nuo šernų] Kp. Vis tiek buvo apsleidimas – niekas karvės in jaučią nenùvedė Aln. Tie vaikezai iškinko anam arklį ir nùveda Yl. | Ir daugybė pekaus jų bus nuvesta BBJer49,32. | refl. tr.: Nutvėrė arklį už pavadžių ir nusìvedė Pln. Tą kumelę tas cigonas nusìvedės Klk. Su raikšte nusìvedu karvę, o toj pradeda gyliuot Srj. Puodus nusivežei, karvę nusivèsk ir gyvenk Slm. [Karvės] į tą pusę nusìvesta Ėr.Arm, Srv vedantis pavogti: Karves gali nuvèst nuo pakelės, ką te, vagiai visur Dbg. Tas arklelis pavogtas, nùvestas Žd. Ponas tarnam įsakė, kad kuo greičiausia bėkit, kad nenuvèstų jo (arklio) (ps.) LKT282(Pbs). In tąsyk jau vagis jam nuvedė ketvertą arklių BsPIV259(Brt).priversti nueiti, nusivaryti: Jį nustvėrė ir nùvedė Btrm. Sako, kiek aš vargau, lig aš aną nùvedžiau, tą vaiką Žeml. Diedas savo dukterį nuvedė medžian, rado tokią pirkelę ir paliko tą mergyštę LTR(Dv). Piršlį nùvedė į obelę karti Trk. Ka nueisam liuobam į ežerą maudyties su kitoms mergoms, kiek anos muni klikys, kiek anos muni klikys, kol nuvès į tą vandenį – munie šaltà, i gana End. Tutoriai, įsilaužusys į Ukrainą, sugavo jauną jo mylestą Potockį ir nuvedė į Krymą M.Valanč. Er nebuvo kapų Egipte, idant mus nuvestumbei, jeib pūstynėje numirtumbim? BB2Moz14,11. Pasmaukiat jos visus vaikus, nuveskiat juos ant užmušimo BBJer50,27. Todrin, sako, nelaisvėn nuvesti yra žmonės mano ir badu pamirė SPII88. | refl. tr.: Man kad duos šitan daiktan ir nùsvedė [plėšikai] Grv. Nusvẽdę krūmuosa ir tave gi nudės Dbč. Ožka nusìvesta miškan ir suėsta Dgč. Kab jaunesnė [avis], užsimeta [vilkas] an pečių ir neša, o tę didelė – nùsvedė Kpč. | prk.: Degtinė ne vieną nusìvedė į kapus Dkš. ^ Tegu tave nusivediẽ, kad tu tei brangiai imi [p]Skr. 3. tr. K, LL121 einant kartu parodyti kelią kur, nulydėti; vadovauti einant kur: Reikia nuvèst in Seinus Pns. Nuvesdavo daržinėn gultų J.Jabl(r.). Gulti kur ka daba kas benuvèstų Žr. Ai negalėtum mane nuvèst sveikas Rimašėnuosna Aps. Aš žinau. Tum keliu einu, galiu tave nuvesti! DS53(Rs). Da kamašėlių neturėjau lig devyniolikos metų, į bažnyčią su naginėlėm gi nuvès mani LKT217(Šl). Einam, bažnyčion nuvesiù Avl. Ir spaviedin senelė nùveda Rk. Mano sesuoj tai žadėj[o] nuvèst [parodyti], pažinoj[o] tas žolukes Sn. Spalgenų nùvedė ana mane Klt. Lekia [pempė], kad nuvèst nuo lizdelio tolyn Sdb. Močia nùvedė piršlėm an kokią [mergą] ir apženijo Pnd. Ir nuvedė mane jauną į aukštą klėtelę LLDII76. Nuvestas tada buvo Jėzus nuog Dvasios girion Ch1Mt4,1. | impers.: Galvoj sukas, nùveda šonan Skdt. | prk.: Prie krašto toks kelukas, jis jus tę ir nuvès Graž. Poniškumas tus kur žmones nuvès Drsk. Kur sprogimas (girtuokliavimas) nuvès, kas būs su lietuviais? Krš. Tada buvo skaudu, ir nusivylimas net vienuolynan mane nuvedė V.Krėv. Ūkaną dieną lygiai ūkanos mintys nuvedė mane kapuosna Blv. Nuvedė juos tenai didė linksmybė BB1Mak5,23. ^ Velnio lašai vienus nùveda į lovą, kitus kabinėties Krš. Už butelį kažna kur nueis, nuvesì Aln. Pijoką su stikliuku rankoj bet kur nuvesì Dg. Žinai, kad blogas padėjimas ir gerą žmogų į piktą nuveda M.Katil. Nuvedei kaip raitą ir vėl atgal LTR(Lnk). Už pavadžio bažnyčion nenuvesì JT419. Bažnyčia dangun nenuvès Mžš. Nė silkė nuves į dangų, nė kilbasa – į peklą Bsg. Silkė į dangų nenuves, lašiniai – į pragarą LTR(Vdkt). Su buteliuku jį į peklą nuvestum LTR(Grk). Šnapsas ir į peklą žmogų nuvestų Šk. Pinigas gali peklon nuvest Švnč. ^ Akių pasklausk, nosis nuves Ds. Sek paskui bitę – nuvès medun, paskui šūdvabalį – šūdan Ob. | refl. tr. K, LL166, Š: Nusìvedė namo OG361. Ka tu a nebuvai kartu, a nebuvom nusivẽdę Trk. Nusìvedė dvylektą nakties an kapais Sd. Į bažninčią tavi tuokart nusivèsma, kad išmoksi kningas skaityti Krt. Kaip augom, tai tankiai nueidavai, juk, būdavai, ir tėvai nusivèsdavai Mšk. Bernai nùsvedė mergas anta baro Eiš. Eik, nusiveskias karių ant kalno Tabor ir imk su savimi dešimtį tūkstantį vyrų BBTeis4,6. 4. refl. Slm keliems drauge nueiti: Nusìvedžiau su vaikais Aln. Duktė su svečiu nusìvedė sodan Ds. 5. refl. nusiduoti, būti panašiam į ką: In tėvą visi vaikai nusìvedė Dglš. 6. tr., intr. Zp nusekti (akimis): Tep ir nùvedė akim, kur tu nuėjai Vv. Mane bulius akim nùvedė nùvedė Gs. 7. intr. prk. tęstis kuria kryptimi: Kelias nùveda į mišką 1. 8. tr. nutiesti: Ir nuveda ežias Lp. Drenas nùvedėm į daubą Krž. Ten kanalas nuvestas per kelis miestus Db.įrengti: Elektra nuvestà abiem šonais Ad. | refl. tr.: Miškėlin šviesą nusìveda ir šoka Azr.nubrėžti: Tiesiai liniją nùvedė .nusiūti: Ar nuvedei perpečių adymus? Dkš. ×9. tr. GTŽ nuleisti, nutekinti: Nuvedamoji sausinimo sistema . Nuvedamoji vaga ŽŪŽ19. Nuvedamasis griovys ŽŪŽ90. Nuvedamasis vandentakis PolŽ48. | Nuvedamasis [nervas] EncIV1025. 10. tr. prk. nugyventi, nualinti: Kuom jis kaltas – motka ūkį nùvedė Žž. ×11. refl. pasisekti: Nusiduoti, nusivesti, pasivesti Q212. 12. tr., intr. nutaikyti gaidą, balsą, tinkamai nudainuoti: Jau kitep nùvedei, kita nata Lp. Išgiedojau dar visą giesmę, nerėkiau kap tę labai, ale balsą dar nùvedžiau Mrk. Kad ji nieko nenùveda, negali giedot Rdm. | prk.: Tave kap muzikuot nuvès ausis Arm. 13. refl. pasidaryti išdidžiam: Smarkiai nusìvedė pirminykas Gs.
◊ blogù keliu nuvèsti suklaidinti: Atsikratyk tu tokių draugų, ba jiej tave blogu keliu nuves .
×nedė́lią nuvèsti ant paldiẽnyko iškreipti kieno kalbą, mintį: Jau jūs nenuvèskit nedė́lios an paldiẽnyko! Lp.
×nuog svíeto nuvèsti nužudyti: Any susūtarijo, kap mane nuo svíeto nuvèst LzŽ.
po sierą́ja žemýnika nuvèsti palaidoti: Kad taũ nuvèst po sierą́j žemýnika! Arm.
prie óžio lazdõs nuvèsti apgauti: Jis tave nuvès prie óžio lazdõs Ukm.
\ vesti; antvesti; apvesti; paapsivesti; atvesti; davesti; įvesti; išvesti; paišvesti; nuvesti; panuvesti; papanusivesti; pavesti; padvesti; parvesti; paparsivesti; pervesti; pravesti; privesti; paprivesti; razvesti; suvesti; užvesti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nuvesti — nuvèsti vksm. Tėvas nùvedė vai̇̃ką į mokỹklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nuvešti — nuvèšti intr. gerai nuaugti, suvešėti: Nuvešęs, nusodrėjęs daržas nuo krašto iki krašto J.Balt. vešti; nuvešti; privešti; suvešti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėsti — intr. 1. DŽ, Krtn pasidaryti vėsiam, nuaušti: Karštas vanduo nuvėso, t. y. garais nuėjo J. Alus šildytas nuvėsęs, t. y. nekarštas J. Valgyk, viralas jau nuvėsęs! NdŽ. 2. pasidaryti šaltesniam (apie orą): Palijo kiek, nuvėso oras, ir dabar šalta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvesti — užvèsti, ùžveda, ùžvedė K, Rtr; Q47, Sut 1. tr. R, MŽ, NdŽ, DŽ1 padėti užlipti ant viršaus: An antro aukšto ùžvedė LKT321(Dbk). Par skadus ùžvedė in trečią aukštą, o nulipt nebegaliu Lel. Anuo metu ėmė Jėzus Petrą ir Jokūbą, ir Joną, brolį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvedimas — nuvedìmas sm. (2) Rtr, NdŽ, KŽ; N → nuvesti: 1. SD388, NdŽ, KŽ. 2. ║ O po nuvedimui nevalion Babilonijos Jechoniošius pagimdė Salathielį Ch1Mt1,12. O nuog Dovydo iki nuvedimo ing Babiloną giminių keturiolika GNMt1,17. 3. Q4, Sut, Grž. | refl. KŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėsimas — nuvėsìmas sm. (2) NdŽ, KŽ 1. → nuvėsti 2. 2. → nuvėsti 5. 3. → nuvėsti 7: Ale i nuvėsimas mergos: su vaikuočiu prasidėti Krš. vėsimas; atvėsimas; išvėsimas; nuvėsimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvesti — apvèsti, àpveda (apìveda), àpvedė 1. tr., intr. D.Pošk, Sut, S.Dauk, K, LL116, Š, Rtr, DŽ vedant apeiti aplink: Apvedu ką SD205. Apvesti šokėją vyras turi taip, kad ši išsilaikytų atitinkama poza rš. | refl. tr. N: Tas žmogus mane ir aplink… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvedžioti — 1. Š, NdŽ, KŽ iter. nuvesti 1. | refl. Ser. 2. iter. nuvesti 9: Iš didesnių tvenkinių galima nuvedžioti vandenį kur nori po pievas, prakasant vagas TS1901,6–10b. 3. refl. nusivalkioti, nueiti šunkeliais: Vedžiojosi vedžiojosi ir visai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvėsinti — nuvėsìnti 1. N caus. nuvėsti 1. 2. caus. nuvėsti 4. | refl.: Žmogus sušilęs eina ant oro nusivėsìnti J. vėsinti; apvėsinti; atvėsinti; išvėsinti; nuvėsinti; pavėsinti; pravėsinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužvilginti — nužvìlginti tr. BŽ81,267 1. KŽ, DŽ1 nublizginti, nušveisti: Nužvìlginti kardą NdŽ. Nušveis seserėlė gailiom ašarėlėm, o nužvìlgys minėdama Mrj. 2. švariai nuvalyti: Padavę kareiviams nuvesti į tvartą savo arklius, nušveistus, nužvilgintus,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.